องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ :www.tanern.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรม Big Cleanin...
    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่19 มีนาคม 2563 ณ บริเวณตลาดชุมชนตำบลตา...
  โรงเรียนผู้สูงอายุ
    องค์บริหารส่วนตำบลตาเนิน ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วน ?ร่วมคิด ร่วมทำร่วมส...
  โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้น
    องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการโครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นสำหรับโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้...
  ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบ...
   
ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง
เรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ...
<
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557
Updated 2020, March 20