หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 สภา อบต.

   
 

 นางวิไล  คำจันทร์ดี

 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
นางสิริญากร  หมั่นคำ

 

นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นายทองดี  สีดาวงศ์

นายภคิน  คำจันทร์ดี

นายมนตรี ครองหนองขาม

นายจำปา  ศรีวงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายชัชวาลย์โพธิ์นอก

 นายกุล  ละหานนอก

นายเพิกศักดิ์  สีมะยา

นายชาน  ยางธิสาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางละออ  ฤทธิ์กำลัง

นางราตรี  ทองสาย

 นายว่อน  แขนสันเทียะ  นางนิธิสา  สิงห์จันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายสมยศ  เก่งนอก

นางธาดารัตน์  สงพะเยาว์

 นายอุทัย  วังสันเทียะ  -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 นางละเอียด แก่กลาง

นายเชิง  ปราบโจร

-ว่าง-  นายอุทัย  คำดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 นางสิริญากร  หมั่นคำ

นายเวิน  ผ่องสี

   นายทัศนัย  สุขประสาน

  นายมานิตย์  ฤทธิ์กำลัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

  นางสาวกัญญา   ศรีนอก

นายอุบล  ยิ่งสัีนเทียะ นางวิไล   คำจันทร์ดี

นายสุทน  เคนสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134316 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563