วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมประดับไฟบนเวที และไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน โครงการจัดงานลอยกระทง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุจัดและตกแต่งขบวนแห่กระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ (สายบ้านนายณรงค์ โพธิ์นอก ถึง ถนนเชื่อมทางรถไฟ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
11  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์