วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อชุดนักกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อรางวัลสำหรับเด็กที่ทำกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมประดับไฟบนเวที และไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน โครงการจัดงานลอยกระทง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุจัดและตกแต่งขบวนแห่กระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๒ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง