วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเย็น ค้าข้าว-บ้านนายเยี่ยม แก้วกำเนิด บ้านเนินทอง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านนางประครอง - ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้า อบต. ถึงบ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังคลองแม่ใหญ่ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายสมร เกสันเทียะ บ้านบึงสง่า หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำทิ้งจากหน้า อบต.ตาเนิน ถึงหน้าบ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำตลาดชุมชน บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ (ต้นหางนกยูง) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสาธารณสุข วัคซีน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง