องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]63
2 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]114
3 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]111
4 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]183
5 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]115
6 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]122
7 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]112
8 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]111
9 มาตรการจิตสำนึก [ 12 ม.ค. 2564 ]121
10 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 12 ม.ค. 2564 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ม.ค. 2564 ]36
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]35
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 12 ม.ค. 2564 ]36
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 มิ.ย. 2562 ]118