องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]22
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]31
3 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสถายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]43
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]144
5 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]203
6 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]189
7 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]271
8 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]205
9 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]211
10 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]203
11 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]197
12 มาตรการจิตสำนึก [ 12 ม.ค. 2564 ]209
13 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 12 ม.ค. 2564 ]125
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 12 ม.ค. 2564 ]123
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]123
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 12 ม.ค. 2564 ]128
17 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 มิ.ย. 2562 ]206