องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]20
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 8 ก.พ. 2567 ]17
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]20
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาศให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]17
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]14
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]19
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]16
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]18
9 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]44
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]55
11 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสถายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]64
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]165
13 รายงานผล 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]226
14 ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 9 เม.ย. 2564 ]216
15 มาตรการส่วนได้ส่วนเสีย [ 8 มี.ค. 2564 ]295
16 มาตรการเผยแพร่สาธารณะ [ 8 มี.ค. 2564 ]225
17 มาตรการรับสินบน [ 8 มี.ค. 2564 ]233
18 มาตรการร้องเรียนการทุจริต [ 8 มี.ค. 2564 ]232
19 มาตรการส่งเสริมโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]224
20 มาตรการจิตสำนึก [ 12 ม.ค. 2564 ]234
 
หน้า 1|2