องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]19
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]22
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]51
4 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานของอบต.ตาเนิน [ 30 มี.ค. 2565 ]86
5 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน [ 25 มี.ค. 2565 ]100
6 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]92
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันรับสินบน [ 23 มี.ค. 2565 ]103
8 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 10 มี.ค. 2565 ]69
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 มี.ค. 2565 ]74
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 7 มี.ค. 2565 ]68
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพในการช่วยหรือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]81
12 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2565 ]81
13 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (สำหรับบุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]77
14 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (สำหรับบุคคลภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]73
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]70
16 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]64
17 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรั่ปชั่น ประจำปี 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]61
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]63
19 ประกาศ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]63
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 ก.พ. 2565 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8