องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 1 ก.พ. 2567 ]18
2 ขั้นตอนการให้บริการ e-service [ 26 ม.ค. 2567 ]21
3 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 มี.ค. 2565 ]179
4 คู่มือการแจ้งถมดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]189
5 คู่มือการลงเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]173
6 คู่มือการขอต่ออายุในบุญาตก้อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อย้ายอาคาร [ 21 มี.ค. 2565 ]222
7 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป [ 21 มี.ค. 2565 ]183
8 คู่มือการขอใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 มี.ค. 2565 ]178
9 คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]178
10 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 มี.ค. 2565 ]176
11 คู่มือการโฆษณาก้วยการปิดหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 มี.ค. 2565 ]175
12 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 มี.ค. 2565 ]184
13 คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 มี.ค. 2565 ]192
14 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]211
15 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 21 มี.ค. 2565 ]214
16 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]186
17 คู่มือการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 มี.ค. 2565 ]178
18 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มี.ค. 2565 ]168
19 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 19 มิ.ย. 2562 ]253
20 คู่มือสำหรับประชาชน (คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ) [ 11 มิ.ย. 2562 ]252
 
หน้า 1|2