องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน (คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 21 มี.ค. 2565 ]111
2 คู่มือการแจ้งถมดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]114
3 คู่มือการลงเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]104
4 คู่มือการขอต่ออายุในบุญาตก้อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อย้ายอาคาร [ 21 มี.ค. 2565 ]157
5 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป [ 21 มี.ค. 2565 ]109
6 คู่มือการขอใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 มี.ค. 2565 ]109
7 คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 มี.ค. 2565 ]108
8 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 มี.ค. 2565 ]108
9 คู่มือการโฆษณาก้วยการปิดหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 21 มี.ค. 2565 ]111
10 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 มี.ค. 2565 ]109
11 คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 มี.ค. 2565 ]124
12 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]146
13 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 21 มี.ค. 2565 ]146
14 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มี.ค. 2565 ]117
15 คู่มือการรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 มี.ค. 2565 ]106
16 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มี.ค. 2565 ]108
17 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 19 มิ.ย. 2562 ]186
18 คู่มือสำหรับประชาชน (คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ) [ 11 มิ.ย. 2562 ]185
19 แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ [ 1 ต.ค. 2559 ]186
20 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2558 ]181
 
หน้า 1|2