องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]27
2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]18
3 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี 2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]14
4 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) [ 13 ก.พ. 2566 ]80
5 เวทีประชาคม(โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 )ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –10 กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]73
6 ประชุมเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การยบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 19 ม.ค. 2566 ]77
7 ประชมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]195
8 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]198
9 ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงงแผนพัมนาหมูบ้าน ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]153