หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ย. 2563    กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สัตว์ควบคุม (สุนัข, แมว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 6
  29 ต.ค. 2563    ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง 12
  5 ต.ค. 2563    ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) 13
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 41
  8 ก.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิดยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์ไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563 34
  5 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การปบริหารส่วนตำบลตาเนิน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 48
  25 มิ.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2563 33
  4 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 42
  26 ธ.ค. 2562    เปิดรับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีบุญเดือนสาม 2563 42
  3 ต.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 27604 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563