หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2564    แนวทางการป้องกันโรคระบาดในสุกร 8
  27 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" 8
  11 ม.ค. 2564    เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น 9
  17 พ.ย. 2563    กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สัตว์ควบคุม (สุนัข, แมว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 9
  29 ต.ค. 2563    ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง 10
  5 ต.ค. 2563    ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) 191
  11 ก.ย. 2563    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7
  8 ก.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิดยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์ไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563 9
  5 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การปบริหารส่วนตำบลตาเนิน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 8
  25 มิ.ย. 2563    ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2563 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 79794 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563