หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รวมกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2541
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปค. ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง
พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
 
 
 
ระเบียบ/ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2549
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ. 2549
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใดในระหว่างมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ.2549
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบัญชีอัตราค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมฯ
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต.ว่าด้วย การสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัย ชี้ขาด (ฉบับที่ 6)
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการดำเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าตอบแทน ผอ.กต.เขต กกต.เขต อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ช้วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2550
ระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พ.ศ. 2550
ประกาศ กกต. เรื่อง ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใดมาปิด หรือแสดงไว้ที่เลือกตั้ง
ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว. และการดำเนินการใด ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ประกาศ กกต. เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2551
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
พ.ศ. 2551
ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรคการเมืองทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ พ.ศ. 2551
 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภทบริหารท้องถิ่น

[1101] นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

   
 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

[2101] นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

[2106] นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

[2102] นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

[2107] นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

[2103] นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

[2108] นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

[2104] นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

[2109] นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

[2105] นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

   
 

ประเภทวิชาการ

[3101] นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3603] นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3102] นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

[3604] นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3103] นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3605] แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3104] นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3606] นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3105] นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3607] นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3106] นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3608] โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3201] นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3609] นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3202] นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3610] นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3203] นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3611] นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3204] นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3612] เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3205] นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3613] ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ))

[3206] นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3614] นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3301] นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3615] นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3302] นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3701] วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3303] นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3702] สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3401] นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3703] นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3402] นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3704] วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3403] นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

[3705] วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3501] นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3706] วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3601] นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

[3707] นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)

[3602] พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3801]นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3802] นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3803] นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3804] บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

[3805] นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3806] นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3807] นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3808] ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

[3809] นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)

[3810] นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 

 

 

ประเภททั่วไป

[4101] เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4102] เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4103] เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4201] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4202] เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4203] เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4204] เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

[4301] เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4302] เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4401] เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4402] เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4403] เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4404] เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4501] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4601] เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4602] พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4603] เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4604] เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4605] โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4606] เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4607] เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

[4608] เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

[4609] เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4610] สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4701] นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4702] นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4703] นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4704] นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)

[4705] นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4706] นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4707] เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4708] นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4709] นานยช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4801] เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)

[4802] เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4803] เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

[4804] เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

[4805] เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 13453 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563