องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกรมบัญชีกลาง


ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง
เรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   โดยกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้  ตั้งแต่เดือนมกราคม  พ.ศ.2563 เป็นต้นไป