องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใน


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง เจ้าหน้าที่และผู้บริหารภายในหน่วยงานที่รับการประเมินที่ทำงานมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี งบประมาณในทุกระดับและทุกตำแหน่ง

ลิ้งค์      https://itas.nacc.go.th/go/iit/ud2mgu