องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายนอก


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ
หรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด 
และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ เป็นต้น

ลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/ud2mgu