องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ของหน่วยงาน ได้แก่คณะ ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  พนักงาน อบต. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปทุกท่าน ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุกท่าน 
ได้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ โดยดำเนินการผ่านระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity & Transparency Assessment system : ITAS)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/ud2mgu เพื่อดำเนินการเข้าสู่ระบบ
และกรอกข้อมูล ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 หากเกินกำหนดดังกล่าว
สำนักงาน ป.ป.ช. จะไม่สามารถประเมินหน่วยงานได้