องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด


ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็ดแรกเกิด จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องด้วย โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลต่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้น ในระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2561 ผู้มีสิทธิ์จะไม่ได้รับรับ อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากงบประมาณอยู่ในการรอจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อใด สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป