องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้จัดอบรมพนักงานและสมาชิกสภา อบต. ตาเนิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริต ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560