องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านคำนิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]17
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น [ 11 เม.ย. 2565 ]162
3 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน [ 8 เม.ย. 2565 ]173
4 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]153
5 ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]170
6 การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]180
7 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]175
8 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินใสสะอาด" [ 11 มี.ค. 2565 ]164
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]172
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และสิธีการค้ดเลือกพนักงานตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]167
11 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 18 ก.พ. 2565 ]210
12 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 19 มิ.ย. 2562 ]243