องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 27 ก.พ. 2566 ]76
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 22 มี.ค. 2565 ]167
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐารทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 22 มี.ค. 2565 ]173
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 22 มี.ค. 2565 ]176
5 ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐารทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 21 มี.ค. 2565 ]165
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล (หมวด 5 การแต่งตังและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 21 มี.ค. 2565 ]178
7 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 มี.ค. 2565 ]172
8 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 [ 21 มี.ค. 2565 ]185
9 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 39 ) พ.ศ. 2558 [ 21 มี.ค. 2565 ]193
10 ประกาศ ก.อ.บต. เรื้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 40ฉ พ.ศ. 2558 [ 21 มี.ค. 2565 ]197
11 ประกาศ ก.อ.บต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 [ 21 มี.ค. 2565 ]189
12 ประกาศ ก.อ.บต. เรื่้อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 2559 [ 21 มี.ค. 2565 ]187
13 ประกาศ ก.อ.บต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 21 มี.ค. 2565 ]179
14 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]183
15 การพัฒนาบุคลากร [ 21 มี.ค. 2565 ]193
16 ประกาศ ก.ถ. เรื่้อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2565 ]202
17 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 21 มี.ค. 2565 ]204
18 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3 [ 21 มี.ค. 2565 ]182
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย [ 21 มี.ค. 2565 ]170
20 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ [ 21 มี.ค. 2565 ]180
 
หน้า 1|2