องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อัพเดทเพิ่มเติม)
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร [ 5 มิ.ย. 2562 ]196
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบ [ 5 มิ.ย. 2562 ]187
3 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ปรำปี พ.ศ2521-2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]189
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]187
5 กฏกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุุุ [ 8 พ.ค. 2562 ]187
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง(ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 [ 8 พ.ค. 2562 ]179