องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
  นางพัชรี  สงคราม  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน  
  โทร.089-5843897  
นายอนุพรรณ์  จันทร์จอม นายชูชาติ หวังกล่อมกลาง นางสาวกิ่งกาญจน์  จิตรมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร.065-5265146 โทร.093-1036833 โทร.084-8367917