องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.091-016-8466


 นางปิยาภรณ์  กกกลาง นางพรทิพย์  คีรีนิล นางเรณู  กาละ
นักวิชาการศึกษา

ครู
ครูนางสาวศรุตา  เขยนอก
นายสิทธิชัย  แจ้งไพร
ครู


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการน.ส.ฉวีวรรณ์  คลองหนองขาม นางสาวจิราวรรณ  คำจันทร์ดี

นางสาวสุพิชญา อินทร์นอก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

บุคลากรทางการศึกษา
นางขวัญจิตร  ตากิ่มนอก
นางสาวภาวิณี  ปิณะโต
นางสาวธนัฐชา  ทนขี้เหล็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก