องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.091-016-8466


 นางปิยาภรณ์  กกกลาง นางพรทิพย์  คีรีนิล นางเรณู  กาละ
นักวิชาการศึกษา

ครู
ครูนางสาวศรุตา  เขยนอก
นายสิทธิชัย  แจ้งไพร
ครู


ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ


น.ส.ฉวีวรรณ์  คลองหนองขาม นางสาวจิราวรรณ  คำจันทร์ดี

นางสาวภาวิณี  ปิณะโต

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญจิตร  ตากิ่มนอก
นางสาวเบญจรัตน์  กะสันเทียะ นางสาวปาณิสรา  สมบูรณ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก