องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
กองคลัง

นายชูวิทย์   พิมสิม

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวยุภาภรณ์  พันธะไหล นางสาวพิมพ์พิศา  สุนสุรัตน์ นางสาวพรพิมล  เพ็ชรเหล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง- นางพจมาน  สิงห์ลา
นางสาวขนิษฐา  เขตขาม
เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสรวิชญ์  ธงชัย นางนภาพร  รอดสิน

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ผช.จพง.การเงินและบัญชี