องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
สำนักปลัดนายสามารถ  มาตรอิทธิพล
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวเสาวนิตย์  ประยูรพันธ์

นายเสกสรรค์  ธีระทวีสินชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวเสาวภาคย์  แสงภักดี
นางสาวนันทวัน  ยิ้มประเสริฐ
นายสมร  เกสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข ผช.นักพัฒนาชุมชน


นายอุเทน  คำดี
นางสาววิภาดา  ประสพหิน
นายเชิดชนม์  คำจันทร์ดี
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายปิยวัฒน์  วรรณกูล
นายเดชา  มณีโชติ
นายสนธยา  หล่าบุตรศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
    คนงานประจำรถขยะ

นายบุญส่ง  วงค์ขุมเงิน
นายธิรวุทธ  อุลิศนันท์
นายวีรยุทธ  วินทะชัย
คนงานประจำรถขยะ
ยาม สนง.อบต.
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสายใจ  วงษ์นก


แม่บ้าน