องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
            มีถนนกรมทางหลวง(ราดยางผิวแอสฟิลต์) จำนวน 1 สาย จากบ้านค่าย-ตาเนิน
 
การโทรคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์
1
 
  สถานีโทรคมนาคม
 
 
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
14
ตู้
 
การไฟฟ้า(ชัยภูมิ)
            จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ที่ไฟฟ้าเข้าถึง) จำนวน 14 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,630 ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
            1. บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 3,500 ไร่
            2. บึงตาเนิน เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,5,10,11,12 มีเนื้อที่ 80 ไร่
            3. ชลประทานหนองแขม ตั้งอยู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 180 ไร่
            4. บึงปืด ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า หมู่ที่ 11 ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 112 ไร่