องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา
5
แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
-
แห่ง
  โรงเรียนอาชีวะศึกษา
-
แห่ง
  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
-
แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2
แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
14
แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด
7
แห่ง
  สำนักสงฆ
2
แห่ง
  ศาลตาปู่
1
แห่ง
  มัสยิด
-
แห่ง
  โบสถ
-
แห่ง
 
สาธารณะสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด-เตียง
-
แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บาล
2
แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน
2
แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
1
แห่ง
  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100    
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สถานีตำรวจ
-
แห่ง
  ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น
700
คน
  กลุ่ม อปพร. 2 รุ่น
39
คน
  ผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้านๆ ละ 25 คน
325
คน
  หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ตำบลตาเนิน(OTOS)
10
คน
  หน่วยกู้ชีพ 10
-
คน
  หน่วยผจญเพลิง 2
-
คน