องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-016-8466
 
นายสามารถ  มาตรอิทธิพล
  นายชูวิทย์   พิมสิม
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.085-205-4989   โทร.089-844-4930
 
 นายบัณฑิต  เนียมชัยภูมิ
  นายปณวัฒน์  ประกายเพชร
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-364-2053
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.091-016-8466