องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

                    ตำบลตาเนินเรียกชื่อ "ตาเนิน" ตามชื่อป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันป่าตาเนินเป็นป่าเสื่อมโทรม อดีตตำบลตาเนินขึ้นอยู่กับตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี 2535 ได้แบ่งเขตการปกครองจากอำเภอจัตุรัสมาเป็นกิ่งอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และเป็นตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า ในปัจจุบัน