องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 4 เมษายน 2567 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกับสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาในเ


วันที่ 4 เมษายน 2567 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกับสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาในเขตตำบลตาเนิน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือการจ่ายเงินสงเคราะห์ รายละ 3,000 บาท ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการยังชีพและเป็นการสร้างกำลังใจให้กับสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม

ในการนี้ ขอขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ทุกท่าน ที่ร่วมลงพื้นที่และร่วมให้ข้อมูลในการสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-09
2024-04-29
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03