องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


วันที่ 10 มกราคม 2567 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลต


วันที่ 10 มกราคม 2567 นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ 2567 ร่วมห่วงใย ใส่ใจผู้สูงวัย” โดยมีสมาชิกสภา อบต.ตาเนิน ตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเนิน คณะครูศูนย์การเรียนรู้อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบต.ตาเนิน พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.ตาเนิน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตาเนิน ทั้ง 3 แห่ง , สมาชิกสภา อบต.ตาเนิน , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตาเนิน , กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาเนิน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเนิน พร้อมด้วยชมรม อสม. , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกรกกุลา พร้อมด้วยชมรม อสม. , ท้องถิ่นอำเภอเนินสง่า , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินสง่า และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเนินสง่า ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินในครั้งนี้
2024-04-15
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27