องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญชวนประชาชนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื


ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ขอเชิญชวนประชาชนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดดังนี้
การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ให้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อปท. ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม และช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยเริ่มจากปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก เกิดการเรียนรู้จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชน

อบต.ตาเนิน จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย         การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 (3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 (4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้องจัดขึ้น
  (5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โดยในเบื้องต้น อบต.ตาเนิน ได้ดำเนินการจัดการสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แล้ว ประกอบไปด้วย พนักงาน อบต.ตาเนิน/ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ตาเนิน/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อสม.ต.ตาเนิน
และจะดำเนินการไปสู่การรับสมัครนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่อไป

2023-11-28
2023-11-22
2023-11-17
2023-11-06
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-18
2023-10-10
2023-10-10
2023-10-10