องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน” ของตำบลตาเนิน


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายภูมินท์ชัย วังศรีวรมัน นายอำเภอเนินสง่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาครัวเรือนยากจนเป้าหมาย “1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน” ของตำบลตาเนิน จำนวน 2 ราย ดังนี้

- รายนางแท่ง ชาภูธร หมู่ที่ 5 ท่านนายอำเภอเนินสง่าได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมรายได้ต่างๆ แก่ครัวเรือน ซึ่งได้สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การปลูกผักสวนครัว และแนะนำการเลี้ยงปลาในกระชังต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้าน และร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพต่อไป

- นางสาวสำเรียง มีสุข หมู่ที่ 6 ท่านนายอำเภอเนินสง่าได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมรายได้ต่างๆ แก่ครัวเรือน ซึ่งได้สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ โดยการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพที่ถนัด คือการทำกล้วยฉาบ เพื่อจำหน่าย โดยจัดหาให้มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบพันธุ์ผัก เพื่อนำไปขยายผลในการปลูกผักสวนครัวของครัวเรือนต่อไป และมอบไข่ไก่เพื่อการยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

ในการนี้ นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้มอบหมายให้นายชูชาติ หวังกล่อมกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน พร้อมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลตาเนิน ร่วมต้อนรับและรับฟังแนวทางการดำเนินงานฯ ณ บริเวณบ้านกลุ่มเป้าหมาย

2022-12-05
2022-11-21
2022-11-17
2022-11-08
2022-11-03
2022-10-27
2022-09-29
2022-09-27
2022-09-15
2022-09-06