องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือน” บ้านราชภูมิ หมูที่ 13 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 28 เมษายน 2565 ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลตาเนิน นำโดยนางพัชรี สงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน และผู้นำหมู่บ้าน บ้านราชภูมิ หมู่ที่ 13 ตำบลตาเนิน ได้ดำเนินโครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือน” มิติความเป็นอยู่ ตัวชี้วัดที่ 11 : ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตามการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลตาเนิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 26 ครัวเรือน

2022-04-29
2022-04-28
2022-04-20
2022-04-18
2022-04-13
2022-04-12
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-30
2022-03-29