องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


ประชุมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น


วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางพัชรี สงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจิรยธรรมต่อต้านการทจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยมร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-03
2022-06-02