องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีพเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565


วันที่  1 เมษายน 2564  เวลา  09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้เข้าร่วมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีพเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

2022-06-30
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-22
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-03
2022-06-02