วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลัง อบต.ตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนยกร่องพูนดิน สายหลังบ่อขยะ ถึงคลองโกรกมะเค็งตอนล่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินเพชร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังนานายชิน นามกิ่ง ถึง นานางละมุน ชมด่านกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองบง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง