วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (สายเมืองพรม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโกรกกุลาถึงหนองผักชี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลัดถึงแยก อบต.ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยุทธถึงบ้านนายดำ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายว่อนถึงถนนดำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตตา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างรื้อถอนซุ้มถวายดอกไม้ดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง