วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเนินทอง - โนนไร่ ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเบนถึงละหานลูกนก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบห้วยยางถึงดอนน้อย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางสาธารณะ - บ้านนางสำเภา กิ่งนอก หมู่ท่ี่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองเบ็นถึงบ้านนายกำแหง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ กว้างนอก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญโฮมถึงสามแยกบ้านผู้ช่วยจิตตา ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (ศพด.บ้านหนองขาม) บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายตาเนินถึงช่อระกาบริเวณจุดบ้านนางชิ้น พลเสนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง