วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๘-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเวที เครื่องเสียงพร้อมประดับไฟบนเวที และไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน โครงการประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่บริเวณจัดงาน บริเวณเวที และบริเวณที่ลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนตาเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
14  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
14  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 1 บ้านเนินทอง หมู่ที่ 10 - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
1  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว ทะเบียน บฉ-๗๖๔๑ ชย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง