วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ต่อพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 1 บ้านเนินทอง หมู่ที่ 10 - บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพร้อมเตรียมอุปกรณ์ซุ้มสวนสนุก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่ร่วมกิจกรรมในซุ้มกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างออกแบบ เขียนแบบและรับรองแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๕-๐๐๒ สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-002 สายบ้านเนินทอง-บ้านโนนไร่ ช่วงที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2-บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง