วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
เหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๙๔ ชย.)
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ชุดกีฬา โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์
12  ก.พ. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยาใช้สำหรับวันฝึกซ้อมและในวันแข่งขัน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง