วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัวริม เปินขุนทด ถึง ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายซา ศรีวงษ์ ถึง บ้านนางหลง ศรีวงษ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายหน้าวัด (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
วัสดุตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (ฝายมีชีวิต)
13  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรอบสระหนองฉิมน้อย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 (สายหนองเบน หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการสนับสนุนการเรียนรู้โบราณราชประเพณีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง