วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสอง แผนวิชิต บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนหนองแขม ถึง บ้านหนองรัง บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่มีเครื่องปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองฉิมน้อยถึงทางรถไฟ บ้านเนินเพชร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเย็น ค้าข้าว-บ้านนายเยี่ยม แก้วกำเนิด บ้านเนินทอง หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านนางประครอง - ถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากหน้า อบต. ถึงบ้านนางมะลิ ปานสันเทียะ บ้านเนินทอง หมู่ที่่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างลงลูกรังคลองแม่ใหญ่ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง