วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (น้ำมันเชื้อเพลิง) สนับสนุนเครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพื้นที่ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสนับสนุนเครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับพื้นที่ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดเทอม ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสาธารณสุข (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๓) บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๗ สายหน้าวัดโนนคูณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๔ สายจากแยกศาลากลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๑๔ (หมู่ที่ ๑๓) บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อบริเวณสี่แยกบ้านนางประจวบ ตากิ่มนอก พร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนคูณ ถึง ตลุกน้ำโตน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง