วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก ๒ บาน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน สำหรับ หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง