วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางหอม ธานี ถึง ลำห้วยเสียว บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองโพธิ์ ถึง ละหานลูกนก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเรียบลำห้วยโกรกมะเค็ง ถึง สุดเขตบ้านเนินเพชร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนเมืองพรม บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างรถบัสโดยสาร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัญ ถึง บ้านนางเรณู จอมสันเทียะ หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง