วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายเลียบคลองประดู่ปุ่ม ถึง ทางเชื่อมช่อระกา หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองโพธิ์ ถึง บึงละหานลูกนก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและสปรอทไลท์โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อชุดป้องกันความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำตลาดชุมชนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชุมชนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเดินท่อประปาอ่างล้างมือตลาดชุมขนตำบลตาเนิน บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง