วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ยเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อาคารโรงปุ๋ย บ้านเนินสมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารศาลากองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ อบต. ตาเนิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเตียงเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต รุ่นหนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่นอน ชนิดหนา ๑x๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON PLQ-๒๐ (เครื่องพิมพ์เช็คในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เย็น) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง