วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างทำแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน ตามโครงการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำนักงาน จอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด ๒ ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาห้องทำงาน กองคลัง อบต.ตาเนิน ต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อชุดเครื่องนอน (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง