วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2565
จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ศูนย์พักคอย ตำบลตาเนิน (ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สอยในศูนย์พักคอยตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลตาเนิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดชุมชนตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง