วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างคอนกรีตตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านนางสุภีร์ นามา ถึง บ้านนางเรียงวานอก หมู่ที่ ๒ ต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนินถึงโนนคูณ (เมืองพรม) หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทางระบายน้ำสายบ้านประคอง-ถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ และคลองดาดคอนกรีตหลังโรงเรียน ถึง ป้อมยาม หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองเลียบ (ตอนล่าง) บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองเลียบ (ตอนบน) บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ ๘ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกกุลา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง