วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงนำชบวน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างตกแต่งสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 6267 ชัยภูมิ)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2594- ชย) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยุงงสำหรับเครื่องพ่นยุง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันพ่นยุงสำหรับเครื่องพ่นยุง)(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง