วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างขุดบ่อพักน้ำจากถนนสาย บ.ค่าย-บ.ตาเนิน-บ.ลหาน ม. ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโกรกกุลา ถึง บ้านหนองผักชี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายตาเนิน ถึง โนนคูณ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนคูณ(ดอนเมืองพรม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองไผ่ ถึง วัดป่าหนองแขม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนางลูกชิ้น พานิช หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายชลประทาน ถึง หนองเลียบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายดอนน้อย ถึง ลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางเข้า อบต.ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ PVC 8 หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง