วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2567
จ้างจัดทำพานบายศรี ตามโครงการถวายบายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0029) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อ์วัสดุสำนักงาน (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์บ้านโกรกกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ประจำศูนย์ อบต. ตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง