วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างขุดลอกจากบึงปืด ถึง ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงสง่า ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายลำห้วยเสียว หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองแดง ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทองตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองแดง ถึง โนนบุเขว้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโกรกกุลา ถึง หนองแดง หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางหอม ธานี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงปื้ด ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซ่อมแซมถนนลูกรังสายโกรกกุลา ถึง หนองแขม หมู่ที่ ๘ บ้านโกรกกุลา ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนจุดนานายสำราญ ดาพง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขาม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายดอนน้อยชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแขม ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง