วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างรายงานขอซื้อขอจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บน 281 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง อบต. ไปโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ อบต.ตาเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาเนิน ถึง บ้านโนนคูณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.58-008 หมู่ที่ 1 บ้านตาเนิน ตำบลตาเนิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,450 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2566
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตตำบลตาเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบรูณ์ (จำนวน ๓ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง